Våra försäljningsvillkor för privatpersoner ligger längre ner på sidan. Klicka här för att komma dit.

Allmänna försäljningsvillkor – företag

Tillämplighet

1. Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller mellan Kunden och Theofils (”Säljaren”) såvida parterna inte skriftligen överenskommit annat.

När uttrycket ”skriftlig(t)” eller ”skriftligen” används i dessa bestämmelser avses därmed en handling underskriven av båda parter eller brev, e-post eller andra kommunikationsformer som parterna har kommit överens om.

Förpackning

2. Priser i offert/anbud och avtal skall, om inte annat anges, avses innefatta Säljarens standardförpackning.

Produktinformation

3. Uppgifter i av Säljaren tillhandahållet marknadsföringsmaterial samt i prislistor och annan produktinformation är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Offert och orderbekräftelse

4. Säljarens offert eller anbud gäller, med de undantag som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt om inte annat anges i offerten, i 30 dagar från offertens/anbudets datum. Offerten/anbudet är bindande med reservation för mellankommande avtal och gäller endast för odelad beställning.
5. Orderbekräftelse från Säljaren som Kunden inte skriftligen anmärkt mot inom 8 dagar efter bekräftelsens datering, skall anses vara godkänd i dess helhet av Kunden.

Priser och betalning

6. Alla priser baseras på de för Säljaren gällande anskaffnings- eller tillverkningskostnaderna på dagen för Säljarens offert/anbud respektive orderbekräftelse. För det fall dessa kostnader därefter skulle komma att öka på grund av prisändring från Säljarens leverantör, ändrade tull-, frakt eller försäkringskostnader, ändrade valutakurser eller andra orsaker som ligger utanför säljarens kontroll, förbehåller sig Säljaren rätten att i motsvarande utsträckning höja avtalat pris. Säljaren är skyldig att omgående underrätta Kunden om prisförändringar.
7. Ökade hemtagningskostnader föranledda av Kundens uttryckliga begäran om omgående leverans betalas av Kunden.
8. Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt eller liknande skatter och/eller avgifter. Frakt- och eventuella emballagekostnader ingår inte i priset om inte annat har avtalats.
9. Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum om inte annat har avtalats.
10. Om Kunden ställer in betalningarna, försätts i konkurs, träder i likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd, har Säljaren rätt att stoppa leverans och ställa som villkor för leverans att Kunden betalar kontant eller ställer fullgod säkerhet för det avtalade priset och övriga kostnader som skall betalas av Kunden. Säljaren förbehåller sig rätten att utföra sedvanlig kreditbedömning av Kunden, även innefattande inhämtande av kreditupplysning, samt att med anledning av denna bedömning fordra att Kunden betalar kontant.
11. Säljaren har rätt att innehålla leverans om Kunden underlåter att betala. Godset förblir Säljarens egendom till dess att det blivit till fullo betalt, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt lag.
12. För det fall Kunden inte betalar inom föreskriven tid, eller inom den tid som annars särskilt har avtalats, skall dröjsmålsränta utgå uppgående till vid var tid gällande referensränta med tillägg av 8 procentenheter, samt dröjsmålsavgift enligt information på fakturan. Om betalning inte sker inom sextio (60) dagar från förfallodagen, trots påminnelse, äger Säljaren – utan hänsyn tagen till vad som stadgas i första stycket – rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande till Kunden.
13. Anmärkning mot faktura skall för att kunna prövas, framställas inom 8 dagar från fakturadatum.

Leveranstid och försening

14. Leverans skall ske i enlighet med vad som föreskrivits i orderbekräftelsen. Utöver den i det individuella avtalet fastställda leveranstiden är Säljaren vid behov berättigad till förlängning av leveranstiden med ytterligare en fjärdedel av den avtalade leveranstiden, dock minst en vecka och högst en månad. Leverans har skett i rätt tid om godset inom leveranstiden (eller ny leveranstid efter förlängning) antingen avhämtats/avsänts eller anmälts färdigt för avhämtande/avsändande.
15. Har ingen leveransklausul avtalats, skall leveransen ske fritt Säljarens lager, Jönköping, enligt vid avtalets ingående gällande INCOTERMS. För det fall Säljaren i avtalet uttryckligen har åtagit sig att ombesörja transport och försäkring av godset, debiteras Kunden de kostnader som följer därav. Vid frakter utanför Sverige gäller annan taxa. För mer information kring utlandsfrakt kontakta orderavdelningen.
16. Säljaren ansvarar inte för försenad leverans som beror på förhållanden hos Säljarens leverantör om omständigheterna som leder till att leveransen försenas ligger utom Säljarens kontroll.
17. Säljaren skall underrätta Kunden om befarad förändring av leveranstidpunkt på hela eller delar av leveransen.
18. Till den del avtalad leverans avser unika produkter (dvs. produkter som inte ingår i Säljarens ordinarie sortiment) saknar Kunden hävningsrätt för det fall leveransen skulle vara försenad och förseningen beror på orsaker som ligger utanför Säljarens kontroll. I den utsträckning avtalad leverans avser standardprodukter har Kunden hävningsrätt om förseningen överstiger 8 dagar utöver den förlängningstid som Säljaren är berättigad till enligt punkt 14.

Mottagningskontroll, fel eller brist

19. Kunden skall vid godsets mottagande göra en mottagningskontroll. Kundens mottagningskontroll skall bl.a. omfatta avstämning av mottaget gods mot följesedel samt kontroll av utifrån synliga skador på godset och dess förpackning. Eventuella avvikelser i mängd samt konstaterade skador skall anmälas till transportören och noteras på fraktsedeln när godset kvitteras. Kunden skall vid mottagandet även i övrigt undersöka godset på sätt som är brukligt och i överensstämmelse med Köplagen.
20. Anmärkning mot levererad mängd skall göras inom 8 dagar från godsets mottagande. Anmärkning mot kvalitet, toleranser m.m. skall göras omedelbart efter det att avvikelsen upptäckts, dock senast 1 månad från det att godset mottagits. Underlåter Kunden att göra sådan anmärkning inom föreskriven tid, trots att Kunden upptäckt eller borde ha upptäckt avvikelsen, förlorar Kunden rätten att göra felpåföljder gällande.
21. Anmärkning enligt punkt 20 skall ske skriftligt utan oskäligt uppehåll efter att felet visat sig, och innehålla uppgift om avvikelsens art respektive bristens omfattning.
22. Visar sig gods vara behäftat med fel är Säljaren skyldig att inom skälig tid kostnadsfritt ersätta, reparera eller omarbeta det levererade godset. Det står Säljaren fritt att välja vilken av åtgärderna denne skall vidta. Säljaren har dock inget ansvar för fel som beror på omständigheter som ligger utanför Säljarens kontroll. Omständigheter hos Säljarens leverantör skall anses ligga utanför Säljarens kontroll.
23. Säljarens ansvar för fel enligt punkt 22 omfattar endast fel som visar sig inom ett år från den dag godset levererades.
24. Om Säljaren inte inom skälig tid avhjälper fel som anges i punkt 22, har Kunden rätt att häva avtalet avseende den del av leveransen som belastas av felet. Denna Kundens hävningsrätt omfattar hela leveransen om den del som är behäftad med fel är en väsentlig del av leveransen och syftet med leveransen genom felet förfelas. Kundens hävningsrätt inträder som tidigast fyra veckor efter det att felet skulle ha avhjälpts.
25. Utöver vad som föreskrivs i punkterna 22-24 har Säljaren inte något ansvar för fel eller för underlåten ersättningsleverans m.m. Detta gäller varje förlust som felet eller underlåtenheten kan orsaka som exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust.

Avbeställning

26. Avbeställning av ännu inte levererat gods får endast ske efter skriftligt godkännande från Säljaren. För det fall Säljaren godkänner avbeställningen äger Kunden endast rätt till ersättning för erlagt pris. Kunden skall, med undantag för erlagt pris, helt kompensera Säljarens förlust med anledning av avbeställningen.

Retur

27. Retur av skadat eller felaktigt gods får ske först då Säljaren godkänt retur.
28. Vid retur av godset skall godset levereras åter till Säljaren på Kundens bekostnad med originalförpackning och i samma skick godset hade då det levererades till Kunden. Om så inte sker krediteras inte godset. Då godset returneras skall kopia av faktura eller kvitto bifogas.
29. Då Säljaren har godkänt retur, trots att fel i gods eller leverans inte föreligger, krediteras Kunden fakturavärdet med avdrag för 20 procent samt en returhanteringsavgift på 250 kr. För leverans av godset till Säljaren gäller vad som stadgas därom i punkten 28. Gods som inte tillhör Säljarens lagersortiment krediteras endast om Säljarens leverantör accepterar returen.

Ändring av och/eller tillägg till order

30. Ändring av och/eller tillägg till order godtas endast om ändring eller tillägg sker på samma arbetsdag som den ursprungliga tidpunkten för orderläggning. Därefter betraktas ändringar och tillägg att betraktas som ny order.

Ansvar för sakskada orsakad av levererat gods (produktskada)

31. Säljaren ansvarar inte för skada som godset orsakar på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada om skadan inträffar då godset är i Kundens besittning. Kunden skall hålla Säljaren skadelös i den utsträckning Säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som Säljaren enligt första stycket inte ansvarar för. Nämnda begränsningar i Säljarens ansvar gäller inte om denne har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. Framställer tredje man krav mot Säljaren eller Kunden på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt 31, skall den andra parten genast skriftligen underrättas härom. Säljaren och Kunden är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av levererat gods. Det inbördes förhållandet mellan Säljaren och Kunden skall dock alltid avgöras genom skiljeförfarande enligt punkt 39.

Befrielsegrunder (force majeure)

32. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, naturkatastrofer, och extrema naturhändelser, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel eller arbetskraft, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från leverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund. Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks.
33. Part som vill åberopa omständighet som utgör befrielsegrund enligt 32, skall utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten när sådan omständighet inträffar och när den upphör. Om befrielsegrund medför att parts fullgörande av avtalet försenas och detta är av väsentlig betydelse för andra parten har denne rätt att genast häva avtalet genom skriftligt meddelande. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser får part häva avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten om avtalets fullgörande försenas mer än 3 månader av befrielsegrund som nämns i 32.

Prover, ritningar och tekniska beskrivningar

34. Av Säljaren tillhandahållna prover, ritningar och tekniska beskrivningar är och förblir Säljarens egendom och är skyddade av Upphovsrättslagen (1960:729) och utgör företagshemligheter enligt Lagen om skydd för företagshemligheter (1990:409). Materialet får inte kopieras, delges för tredje man eller på annat sätt användas på ett sätt som kan skada Säljarens intressen. Uppgifter om vikter, dimensioner, prestanda eller andra data som lämnats i kataloger, broschyrer ritningar eller annat informationsmaterial är ungefärliga och Säljaren förbehåller sig rätten att även under pågående leverans vidta sådana ändringar som betingas av materialfrågor, fabrikationsmetoder eller orsaker utanför Säljarens kontroll. Säljaren reserverar sig också för rena tryckfel i marknadsföringsmaterial.

Ansvarsbegränsning, garanti m.m.

35. Utöver vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor har Säljaren inte något ansvar för dröjsmål eller fel i godset. Säljaren har således inte någon skyldighet att på grund av dröjsmål samt fel eller brist i varan utge någon ersättning till Kunden för utgifter, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan direkt eller indirekt förlust. Denna ansvarsbegränsning gäller dock endast under förutsättning att Säljaren inte har agerat grovt vårdslöst.
36. Publicerad information om Säljarens gods som härrör från Säljarens leverantörer utgör inte i sig någon garanti från Säljarens sida innebärande att godset till fullo motsvarar den information som leverantören lämnat. Det åligger således Kunden att själv förvissa sig om att godset uppfyller alla av leverantören angivna förutsättningar. Mångfalden av möjliga användningsområden för respektive gods samt utvecklingen av nya tillämpningar medför att Kunden själv noggrant skall bedöma godsets lämplighet för avsedd användning.
37. Säljarens vid varje tillfälle lämnade användningstekniska rådgivning motsvarar den kunskap som Säljaren vid varje tillfälle besitter om godset och dess användningsområden. Rådgivningen utgör således inte någon garanti eller utfästelse om godsets speciella egenskaper eller användningsområden. Det åligger således Kunden att själv förvissa sig om att godsets egenskaper är i överensstämmelse med Kundens speciella behov, produktionsförfarande och användningsområde.
38. Kompensation för eventuella reklamationer betraktas som goodwill från Säljarens sida och skall aldrig betraktas som ett erkännande av skuld eller fel med mindre än att Säljaren skriftligen medgivit sådan skuld eller sådant fel.

Tvist och tillämplig lag

39. Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut för förenklat skiljeförfarande med en skiljeman. Skiljeförfarandet skall äga rum i Jönköping. Om tvisteföremålets värde understiger tre prisbasbelopp skall tvisten dock avgöras i allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans.

Kreditbedömning

40. Kreditbedömning görs vid kundregistrering och fortsättningsvis löpande, så länge kunden är Aktiv. Kunden anses vara Aktiv då order är lagd inom 12 månader alternativt så länge fakturor är obetalda.

På detta avtal skall svensk rätt tillämpas.

Allmänna försäljningsvillkor privatperson

Som privatkund på www.theofils.se omfattas du av konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och distansavtalslagen. Giltig från och med 2014-03-01.

Vem tillämpas av villkoren
Upprättande av avtalet
Pris och betalning
Frakt- och leveransinformation
Outlöst försändelse
Ångerrätt
Reklamation
Support/Kundtjänst
Personuppgifter

Vem tillämpas av avtalet

Theofils allmänna försäljningsvillkor för privatkunder gäller från och med ovan angivet datum och är speciellt framtagna för att gälla icke-företagskunder. För företagskunder gäller separata villkor, se ”Allmänna försäljningsvillkor – företagskunder”. Varorna som presenteras på Theofils hemsida utgör Theofils webbsortiment. Vid eventuella skillnader på produktinformation och priser som anges i Theofils butiker är det informationen på hemsidan som gäller. De allmänna försäljningsvillkoren gäller endast kunder inom Sverige. Vi tar inte emot webbordrar för leverans utanför Sveriges gränser. Vi ingår heller inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Upprättande av avtalet

Du kan beställa på de sätt som beskrivs på www.theofils.se. Beställningen är inte giltig om Theofils AB inte kan fastställa din bostadsadress. I enskilda fall kan Theofils AB neka en beställning.  Avtalet upprättas samtidigt som Theofils AB bekräftar din beställning.

Pris och betalning

Priserna på www.theofils.se PRIVAT är angivna i svenska kronor och visas inklusive moms.

Theofils AB förbehåller sig rätten att ändra priser på hemsidan utan föregående avisering.  Mellan Theofils och kunden gäller avtalat pris om inget annat överenskommits. Som privatperson ges möjlighet att betala med kreditkort. Theofils samarbetar med Svea ekonomi som erbjuder en säker kortbetalning med VISA och MasterCard. Payex är certifierade enligt PCI-standard vilket betyder säker hantering av kortinformation, all information är således krypterad enligt gällande standard och regler. Ingen kortinformation hanteras eller sparas av Theofils. 

Vid orderläggning skickas en orderbekräftelse via e-post. När ordern är packad och levereras från Theofils lager skickas ytterligare ett e-postmeddelande ut till kunden, denna gången med ett kollinummer som gör det möjligt att följa sitt gods. Undantag gäller dock gods som levereras med brev, dessa går inte att följa eftersom de inte tilldelas något kollinummer. Det går även att klicka sig in på Schenkers egna sida för att söka efter godset: http://www.schenkerprivpak.se/log-pr-se/start/sokpaket.html

Frakt- och leveransinformation

Frakt tillkommer på samtliga ordrar om inget annat anges eller såvida du väljer att hämta ut dina varor i någon av våra butiker i Jönköping, Stockholm och Malmö. Theofils använder tre olika leveranssätt beroende på godsets storlek:

1. Enhetsfrakt 89 kr på ordrar som går att skicka med Schenker Privpack, vilket innebär varor upp till 20 kg och med en maxlängd på 1,2 m. Dessa skickas till närmaste Schenkerombud (finns ca 1600 i Sverige) och en sms-avisering går ut när kunden kan hämta paketet. Om kunden inte angett sitt mobilnummer skickas aviseringen via brev. Godset förvaras hos ombudet i 14 dagar från och med att det mottagits. Därefter skickas det tillbaka till Theofils. Läs mer om outlöst försändelse nedan.
2. Hemkörning 600 kr för ordrar som överstiger storleksgränsen för privpack. Godset levereras efter avisering hem till den adress som angetts. Hit hör bland annat högskåpsutdrag och karuseller.
3. Hemkörning special 800 kr för skrymmande gods som överstiger längden 2 meter. Hit hör bland annat skenor och olika längder.

Vid frakter utanför Sverige gäller annan taxa. Kontakta orderavdelningen för mer information.

Alla varor levereras normalt inom 2-5 arbetsdagar från det att vi mottagit beställningen. Undantag gäller artiklar av typen beställningsvaror som har längre leveranstid. Vid längre leveranstid än 5 dagar upplyses kunden om detta i kassan. Då har kunden möjlighet att avbryta köpet. Om Theofils inte levererar inom avtalad tid ska kunden utan dröjsmål informeras om anledningen till förseningen och upplysas om en ny leveranstidpunkt. Kunden har då rätt att häva köpet utan kostnad.

När godset lämnar Theofils går det ut ett leveransbesked via epost till kunden, som då kan följa godset genom att klicka på länken i det epostmeddelande. Undantag gäller dock gods som levereras med brev, dessa går inte att följa eftersom de inte tilldelas något kollinummer. Har kunden valt att hämta sina varor i butik skickas en SMS-avisering ut när varorna finns att hämta.

Om beställda artiklar saknas på lager förebehåller vi oss rätten att annullera ordern. Då detta sker görs en återbetalning av det totala ordervärdet in på kundens betalkort.  Theofils gör ingen återbetalning till något annat kort än det som användes vid köptransaktionen.

Här kan du söka ditt närmsta Schenker ombud!

Outlöst försändelse

För försändelser som ej lösts ut hos våra ombud utan går till retur till Theofils, debiteras köparen en avgift på 300: – inklusive moms för att täcka Theofils transport- och administrationsavgifter. Ej utlöst paket räknas inte som hävning av ditt köp.

Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har du som privatkund alltid 14 dagars ångerrätt från det att du mottagit varan. Under denna period har du en ångerrätt som innebär att du har möjlighet att utan några förpliktelser från din sida, bortsett från transportkostnaderna, skicka tillbaka de artiklar du mottagit. Du ska i så fall kontakta Theofils och sedan skicka tillbaka varorna. Packa även ned medföljande följesedel i returen. På så vis kan vi snabbare behandla din retur och du får snabbare tillbaka pengarna på kontot. Vid utnyttjad ångerrätt sker återbetalning inom 14 dagar från det att du meddelat Theofils att du vill returnera varan. Om Theofils bedömer att värdet på varorna har minskat gäller avdragsrätt, vilket innebär att konsumenten får tillbaka mindre pengar än vad han eller hon ursprungligen betalat för varan. Du får själv stå för fraktkostnaden samt risken för varan fram tills den anlänt. Skicka med leveranssätt Schenker parcel (ej ombudsfrakt). Förpacka varorna väl, lämpligen i samma emballage som den levererades i och skicka till:

Theofils AB
Mogölsvägen 26
554 75 Jönköping

Glöm inte skicka med följesedeln! Om du väljer att skicka varorna med brev så kan du istället returnera till vår boxadress som är Box 1009, 551 11 Jönköping.

Här kan du läsa hela konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och distansavtalslagen. Observera att ångerrätten ej är tillämplig för företagskunder.

Reklamation

Är varan skadad eller trasig gör du en reklamation till Theofils inom skälig tid. Kunden har reklamationsrätt upp till tre år. Varan ska emballeras väl och skickas tillsammans med retur-/reklamationssedel som Theofils skickar ut. En retur som uppstår på grund av en reklamation bekostas av Theofils men om varan visar sig vara ofelaktig debiteras kunden i efterhand, se nästa stycke. Theofils ansvarar inte för transportrisken vid returfrakt. Transportskada bör anmälas samma dag som du tar emot leveransen. Anmälan görs till Schenker och till vår orderavdelning telefon 010-178 13 00. Ange alltid på vilket sätt du anser att varan är felaktig. Vid reklamationer kontakta Theofils på telefon 010-178 13 00, alternativt maila info@theofils.se

Theofils kontrollerar insända varor enlighet din felbeskrivning. Det är därför viktigt att den är så utförlig som möjligt. Om varan visar sig vara felfri debiteras en avgift om 300:- inklusive moms för att täcka Theofils kostnader för returen. Vid tvist hänvisar vi till ARN (Allmänna reklamationsnämnden), vi följer alltid deras rekommendationer.

Support/Kundtjänst

Vid frågor som rör vår E-handel eller våra produkter ring 010-178 13 00 eller maila info@theofils.se. Då ser vi till att du får kontakt med rätt person som hjälper dig i ditt ärende. Se våra öppettider under fliken ”Om oss” på hemsidan.

Personuppgifter

Theofils AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas i samband med att du handlar i vår E-handel. Uppgifterna lagras endast på själva ordern och sparas i sju år enligt bokföringslagen. Theofils följer GDPR, läs vår integirtetspolicy här.